دکمه موبایل منو

ارتباط با ما


 نشانی :  ساری ، انتهای خیابان معلم، اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مازندران 
 شماره روابط عمـومی:  33255983- 011
 تلفن دبیـرخـانه :  33265980 - 011 
 صندوق پستی: 48177-97486ارتباط با مدیران استان